Helena Jaakkola

Jour­na­lis­min ja viestinnän innos­tu­nut ammattilainen sekä osaava tietokirjailija.

Helena Jaakkola

Tietoa

Voin työs­ken­nellä toi­mit­ta­jana ja toi­mi­tus­sih­tee­rinä, tie­to­kir­joit­ta­jana sekä kou­lut­ta­jana ja luen­noit­si­jana sekä olla teki­jänä isoissa ja pie­nissä viestinnän hank­keissa tai arki­sessa työssä.

Olen yleis­toi­mit­taja ja ‑vies­tijä, mutta eri­tyi­sa­lani on yhteis­kun­nassa ja eri­tyi­sesti hal­lit­sen edun­val­von­nan, työ­mark­ki­noi­den raha- ja työ­hy­vin­voin­ti­ky­sy­myk­set sekä koulutusasiat.

Viime aikoina olen (etä)kouluttanut vies­tin­nästä ja toi­min­nasta sosi­aa­li­sessa mediassa. Eri­tyi­sesti olen paneu­tu­nut niiden alojen vies­tintä- ja vai­kut­ta­mis­kou­lu­tuk­siin, joilla ollaan teke­mi­sissä ihmis­ten luot­ta­muk­sel­lis­ten asioi­den kanssa.

Olen ollut pit­kään alalla. Toi­mi­nimi minulla on ollut yli kym­me­nen vuotta. Minua kieh­to­vat ihmi­set ja ilmiöt, pitkät ja pätkät jutut. Kai­kesta innos­tuu, kun niihin saa paneutua.

Tämä on hieno ammatti. Työn kova ydin on pysy­nyt, mutta uusia vies­tin­tä­väy­liä on syn­ty­nyt lisää ja niiden opis­kelu pitää pirteänä. 

Pai­ne­tun sanan lisäksi hal­lit­sen säh­köi­set jul­kai­sut ja tiedän, miten toi­mi­tuk­set ja orga­ni­saa­tiot sekä vies­tien luki­jat hyö­ty­vät sosi­aa­li­sesta mediasta tai uutis­kir­jeistä. En vie­rasta vies­tin­tää enkä mark­ki­noin­tia. Niille on tärkeä paik­kansa, ja minulle ne käyvät työksi.

Palvelut

Toimittajan työ ja tiedotus 

Kir­joi­tan eri­lai­siin jul­kai­sui­hin ja työs­ken­te­len (vanhan ajan) toi­mi­tus­sih­tee­rinä. Olen hyvin kir­joit­tava ja paneu­tuva sekä sujuva ilmai­sus­sani. Osaan toi­mi­tus­sih­tee­rin moni­puo­li­set työt ja olen bud­je­tissa pysyvä työn ostaja. En vie­rasta mitään viestinnän teh­tä­viä ja somen maa­ilma on tuttua.

 

Kouluttaja ja luennoitsija

Eten­kin innos­tun vies­tin­tä­kou­lu­tuk­sista ja työ­elä­mä­ai­heista. Voin innos­taa ja roh­kaista, puhua pit­kään tai teet­tää kou­lu­tuk­sien lomassa teh­tä­viä ja vaikka tau­ko­jump­paa. Lyhyim­mil­lään esiin­ty­mi­set voivat olla vaikka vain vartin mit­tai­sia, mutta pitkät kou­lu­tuk­set onnis­tu­vat myös. Kou­lu­tan läsnä ollen tai etänä.

Tietokirjailija

Olen hyvä teke­mään sel­keitä oppaita vai­keis­ta­kin aiheista. Yhteis­työ­ver­kos­tos­tani löy­ty­vät kil­pai­lu­ky­kyi­set ulkoa­sun teki­jät, tek­ni­set verk­ko­vel­hot ja pai­no­ta­lot. Kir­joi­tan myös laa­jem­pia tie­to­kir­joja, elä­mä­ker­toja, his­to­riik­keja tai olen lem­peän jämäkkä toi­mit­taja ja työn ohjaaja muille kirjoittajille.

Hinnat

Työs­ken­te­len toi­mi­ni­mellä. Hinnat sovi­tel­laan asiak­kaan mak­su­ky­vyn mukaan ja käyt­tö­oi­keuk­sista sovi­taan tapaus­koh­tai­sesti. Kos­kaan työ ei ole jäänyt näistä kiinni. 

Kaik­kiin paitsi teos­kyn­nyk­sen ylit­tä­viin töihin lisä­tään arvon­li­sä­vero, jonka tili­tän verot­ta­jalle. Palk­kiois­tani maksan veroni, eläk­keeni ja muut kuluni, joten asiak­kaalle jää vain laskun maksaminen.

Blogi

Vesijuoksu on nastaa

Vesijuoksu on nastaa 

En ole aiem­min ymmär­tä­nyt, miten käte­vää ja vai­va­tonta vesi­juoksu on. Hyvin edul­lista. Se iloi­sen Itä-Hel­sin­gin uima­halli, jossa tapaan käydä,…

lue lisää
Sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut 

Säh­köi­set pal­ve­lut ovat kyllä hyviä, ja elämä on käte­väm­pää nyt kuin aikai­sem­min, mutta, mutta…välillä tökkää ja liika on liikaa. Ensin­nä­kin ne…

lue lisää
Teatterin taikaa

Teatterin taikaa 

Olen viime aikoina käynyt teat­te­rissa use­aan­kin ottee­seen – tosin joku aika sitten yksi näytös peruun­tui. Sil­loin tuli heti mie­leen Asko Sarkola.…

lue lisää

Soita p. 040 592 2519 tai laita sähköpostia helena.jaakkola(at)kolumbus.fi.

Voit ottaa yhteyttä myös ohei­sella lomakkeella.

13 + 4 =

Share This