Tämä “omena päi­vässä pitää lää­kä­rin loi­tolla” on van­hahko englan­nin­kie­li­nen sanonta. ”an apple a day keeps the doctor away” innos­taa kohti ter­veel­li­sem­piä ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia, vaikka mikään ihme­lääke omena ei tie­tys­ti­kään ole.

Toi­saalta jär­ki­kin sen sanoo, että omena on parempi valinta kuin karkin tai keksin mus­su­tus. Tylsä, mutta ter­veel­li­nen. Toi­saalta olen sitä­kin mieltä, että pitää­hän ihmi­sen saada pullaa – päi­vä­kah­villa ainakin.

Itsel­läni on hyviä koke­muk­sia avo­ka­don syön­nistä koles­te­ro­lin alen­ta­mis­kamp­pan­jas­sani. Vähän muu­ta­kin olen tehnyt, mutta tätä nykyä ajat­te­len mie­luusti, että ”avo­kado päi­vässä pitää lää­kä­rin loitolla”.

Tämä ei oikeasti ole koko asia, sillä kaikki me tar­vit­semme lää­kä­rin ja koko ter­vey­den­huol­lon osaa­mista. Avo­ka­doilla on kui­ten­kin paljon ter­veys­hyö­tyjä, joista voi lukea vaik­kapa täältä.

Liika on aina liikaa. Eikä avo­ka­don syön­tiä­kään kan­nata lait­taa öve­riksi. Lii­ka­käyttö alkaa tuntua pus­sissa ja netistä löytyy myös tietoa ylen­syön­nin haitoista.

Avo­ka­doissa on myös eet­ti­siä pulmia niin kuin on vähän kai­kessa syö­mi­sessä – ja juo­mi­sessa. Avo­ka­dot tuo­daan meille kaup­poi­hin kaukaa. Niiden vil­je­li­jöitä riis­te­tään, ja itse vil­jely on eko­lo­gi­sesti kyseenalaista.

Yksi asia on aina­kin varma. Syömme itsemme sai­raaksi. Jos haluaa muut­taa suun­taa, voi aloit­taa ruoan suolan tark­kai­lusta. Suo­la­tonta ruokaa ei oikein kestä, mutta pientä vii­lausta voi tehdä. Sano­taan, että vähä­suo­lai­seen ruo­kaan tottuu.

Alkuun pääsee, kun vil­kai­see läpi Duo­deci­min infon. Aina­kin suolan vähen­tä­mi­nen voi auttaa veren­pai­nee­seen, ja sen alen­ta­mi­nen on aina hyvästä.

Share This