Minun on käynyt kaksi kertaa niin, ettei kou­lu­tusta ole jär­jes­tetty, kun osa­not­ta­jia on ollut liian vähän. Olen nimit­täin yrit­tä­nyt mennä sel­ko­kie­len ope­tus­ses­sioon. Ihan lyhyeen ja hal­paan. Toinen kerta olisi ollut ver­kossa, joten sitä olisi ollut help­poa seu­rata, vaikka siltä kuu­lui­salta kotisohvalta!

Mutta ei onnis­tu­nut. Ei.

Minua hämää se, ettei sel­ko­kie­len opis­kelu kiin­nosta. Tar­peen alle­kir­joit­ta­vat var­masti kaikki. Vai onko ihmi­sillä liian kiire? Eikö työ­pai­koilta pääse? Vai aja­tel­laanko kui­ten­kin, että kuka vain osaa kir­joit­taa tai puhua sel­ko­kieltä? Vai pitääkö koko kou­lu­tusta mark­ki­noida toisin, viit­taako sel­ko­kieli jo nimenä lii­aksi – vain kehitysvammaisiin?

Oikeas­ti­han sel­ko­kie­lestä hyö­ty­vät monet ihmi­set. Eivät vain kehi­tys­vam­mai­set. Äkkiä tulee mie­leen aina­kin suo­men­kieltä opet­te­le­vat, monet ikään­ty­vät ja sai­raat ihmi­set. Sel­ko­kes­kuk­sen sivuilla ker­ro­taan, että jopa kym­me­nen pro­sent­tia väes­töstä, noin 650 000—700 000 ihmistä, hyö­tyisi sel­ko­kie­lestä. Enem­män kuin joka kym­me­nes ihmi­nen tar­vit­see sel­ko­kieltä. Tämä on iso luku.

Itse kiin­nos­tuin sel­ko­kie­lestä, ja eten­kin sen kir­joit­ta­mi­sesta, erään kou­lu­tuk­sen käy­neen totea­muk­sesta: hän oli oppi­nut kou­lu­tuk­sessa teke­mään eri­lai­sia lue­tel­mia. Se onkin hyvä taito. 

Vaikka lue­tel­man teko, asioi­den lis­taus allek­kain on käte­vää, on se yllät­tä­vän vai­keaa. Mil­loin pis­tettä käy­te­tään? Jos on lue­tel­ma­merkki, pitääkö olla vielä pilk­kuja? Mikä ihme on johdantolause?

Kie­li­toi­misto on laa­ti­nut helpon ohjeen, jota seu­raa­malla lue­tel­man teko onnis­tuu. Kie­li­kel­lon jutussa asia on vielä tii­viim­min sanottu.

Kun en nyt­kään pääs­syt kou­lu­tuk­seen luen aja­tuk­sella läpi Sel­ko­kes­kuk­sen ohjeet. Minusta jokai­sen, vaik­kapa verk­ko­si­vu­jen ulkoa­sun ja eten­kin sisäl­lön teki­jän kan­nat­taa vil­kuilla näiden sivu­jen sisäl­töä ja ins­pi­roi­tua. Sel­ko­kie­li­päi­vää vietän sitten keväällä. Vuonna 2021 se oli toukokuussa.

Share This