Joudun tois­tai­seksi, enkä edes tiedä kuinka kauan, käyt­tä­mään apu­vä­li­neitä liik­kues­sani. Hain ja sain inva­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen tai tar­kem­min liik­ku­mi­ses­tei­sen pysä­köin­ti­tun­nuk­sen. Se sijoi­te­taan auton etuikkunaan.

Liik­ku­mi­ses­tei­sen pysä­köin­ti­tun­nusta hae­taan lää­kä­rin­lausun­nolla Lii­kenne- ja vies­tin­tä­vi­rasto Tra­fico­milta mää­rä­ajaksi. Pitkät matkat eivät suju itsek­seen. En vain pysy pys­tyssä, en edes tah­don­voi­malla. Olen kokeil­lut monta kertaa. Pysä­köin­ti­lu­van taus­talla on tie­lii­ken­ne­laki ja sieltä 190 §.

On ollut todella hienoa kokea, miten ystä­väl­li­siä ja huo­maa­vai­sia ihmi­set ovat. Yleensä aina. Mutta on niitä toi­sen­lai­sia­kin koke­muk­sia. Joskus tör­mään ihmi­siin, jotka ovat vihai­sia, alka­vat huutaa vit­tu­jen ja per­ke­lei­den säes­tyk­sellä. Niin kuin sekin ulkoi­leva aikui­nen, joka korosti halu­aan suo­jella omaa las­taan eikä halun­nut ymmär­tää inva­kul­je­tuk­sen ideaa. Huo­ma­sin kyllä, että lap­si­kulta juoksi jo kau­kana. Eikä lap­sella ollut vaaraa, mutta tun­tei­kas aikui­nen tuntui unoh­ta­neen lap­sensa ja jatkoi huutamistaan.

On tar­peen ker­rata, mitä tar­koit­taa, kun auton ikku­nalla on tuo inva­py­sä­köin­ti­lap­pu­nen. Inva­li­di­lii­ton verk­ko­si­vuilla on asiasta ker­rottu. Tra­fico­min verk­ko­si­vuilla asiasta on myös tietoa. 

Tuo tunnus myön­ne­tään paitsi pysä­köin­tiin ker­ro­tuin ehdoin myös ihmi­sen kul­jet­ta­mi­seen, jos liik­ku­mi­ses­tei­sellä ihmi­sellä on näkö­vamma tai lii­kun­ta­vamma. Kuten jo sanoin, ihan syystä täl­lai­nen jär­jes­telmä on ole­massa. On tar­peen päästä mah­dol­li­sim­man lähelle päämäärää.

Jos lii­ku­taan autolla sel­lai­sissa pai­koissa, missä yleensä ei voi ajaa, pitää olla varo­vai­nen eikä saa pysä­köidä siten, että tuki­taan esi­mer­kiksi häly­tys­ajo­neu­vo­jen kulku. Yksi­tyi­sillä alueilla on omat pelisääntönsä.

Tie­tysti kaik­kiin jär­jes­tel­miin liit­tyy vää­rin­käyttö. Silti tun­teella suh­tau­tu­mi­nen ei oikein hyö­dytä. Muis­tan yhden äidin, joka kotinsa muu­tos­töi­den jäl­keen sanoi kateel­li­selle naa­pu­ril­leen, ettei remon­teilla ole mer­ki­tystä. Ne sai­si­vat mennä, jos omalla lap­sella olisi jalat, joilla kävellä ja juosta.

Share This