Hyviä asioita voi kan­nat­taa hel­posti ja tehdä jotain käytännössä.

Yksi sel­lai­nen on juuri nyt meneil­lään oleva lakieh­do­tus­hanke, että meille saa­tai­siin nuo­ria­sia­val­tuu­te­tun virka. Asia on edus­kun­nan käsissä.

Nuo­ria­sia­val­tuu­tet­tua ajaa meille nyt Suomen Dia­ko­niao­pisto kump­pa­nei­neen. Heillä on huoli nuo­rista ja nuor­ten hyvin­voin­nista. Nuo­riin liit­ty­viä toi­mi­joita ja pal­ve­luita meillä on, mutta hel­posti niiden pii­riin ei löydä tie­tään – ja mitä pidem­mälle ete­läi­sestä Suo­mesta men­nään, sitä vähem­män on näitä palveluitakin.

Ei nuo­ria­sia­val­tuu­te­tun appa­raa­tin perus­ta­mi­nen pahasta ole. Minusta lap­sia­sia­val­tuu­te­tut ovat kausil­laan teh­neet hyvää työtä ja herä­tel­leet osu­viin teemoihin.

Meiltä nuo­ria­sia­val­tuu­tet­tua kan­nat­ta­vilta vaa­di­taan, että käymme alle­kir­joit­ta­massa aloit­teen kan­sa­lais­aloit­tei­den säh­köi­sessä pal­ve­lussa. Se on näp­pärä, eikä paljon vaadi. 

Alle­kir­joi­tuk­sia tar­vi­taan 50 000, ja aikaa verk­ko­pal­ve­lussa on kuusi kuu­kautta. Nyt alle­kir­joi­tus­ten määrä on alku­met­reillä. Verk­ko­pal­ve­luun kan­sa­lais­aloite aukesi maa­lis­kuun 1. päivänä. 

Edus­kun­nalla on vel­voite ottaa aloite käsi­tel­tä­väk­seen, jos aloite on Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­tuk­sen mukai­sesti kerän­nyt tuek­seen vähin­tään sen 50 000 kannatusilmoitusta.

Share This