En ole yhtään lii­kun­taih­mi­nen, en kos­kaan ole ollut. Sen sijaan minulla on takana ”pitkä oppi­määrä” tie­to­ko­neella oloa ja istu­mista, jotka ovat teh­neet tep­po­si­aan muiden muassa ryhdilleni.

Nyt kui­ten­kin pako­tan itseni teke­mään jotain viikon kuluessa. En veren­maku suussa vie­lä­kään, mutta aina­kin jump­paa­maan tai venyttelemään.

Eräs liik­kuva ihmi­nen muis­tutti, että lii­kun­ta­la­jeja kan­nat­taa vaih­della. Kyl­läs­tyy­hän sitä teke­mään samaa vuo­desta toi­seen. Meillä on onneksi vuo­de­na­jat, jotka hel­pot­ta­vat vaihtelua.

Nyt kuulin toisen hyvän vii­sau­den. Lii­kun­nan ei tar­vitse olla aina kivaa. Olen var­masti ollut vähän höperö, mutta joten­kin ole luul­lut, että kiva kuuluu kuvioon. Ei siis tar­vitse olla kivaa tai nau­tin­nol­lista. Monen­lai­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia lii­kun­nalla kui­ten­kin on ja uskon niihin.

Joku sanoi taan­noin, että viis­kymp­pi­sen kan­nat­taa aloit­taa kun­to­sa­li­har­ras­tus. Tämän­kin tiedän todeksi. Kun­to­sa­leilu on kyllä näissä kun­nal­li­sissa saleissa help­poa, eikä var­masti ole kau­pal­li­sis­sa­kaan han­ka­laa. Vaikka kau­hu­ker­to­muk­sia pak­ko­jä­se­nyy­destä kuulee.

Itsel­leni muka­vinta kai­ken­lai­sessa liik­ku­mi­sessa on se, että saan tui­jo­tella omaan napaani. Nyt on ollut ihanaa saada ammatti-ihmi­sen ohjeita ja opastusta.

UKK-ins­ti­tuu­tin sivu­jen mukaan joil­le­kin lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen tuntuu olossa heti. Itsel­läni sään­nöl­li­syys alkoi tuntua vasta muu­ta­man kuu­kau­den jäl­keen. Siksi kan­nus­tan teke­mään –  edes jotain. Tämän testin voi tehdä, huvin vuoksi. 

Share This