Ei ole yhtään noloa lait­taa asioita ylös. Itse teen muis­ti­lis­toja kai­ken­lai­sista asioista. Jopa jou­lusta, jolle monet nau­ra­vat. Turha hötinä jou­lusta kui­ten­kin pois­tuu, kun asiat ovat tal­lessa ja koko perhe näkee, mitä ollaan teke­mässä. Mitä ruokia hom­ma­taan, ketä halu­taan muis­taa pake­tilla, kuinka paljon sii­vo­taan, koska hae­taan kuusi.

Minulla on monen­lai­sia muis­ti­lis­toja – tie­tysti ruo­ka­kaup­paan, mutta myös mat­kalle läh­te­mi­sen ja pak­kaa­mi­sen tueksi, arjen juok­se­vien asioi­den hoi­ta­mi­seksi. To do- ja done-lis­toja, tar­kis­tus- ja muista! ‑lis­toja. Joten­kin on rau­hoit­ta­vaa vetää yli tehdyt asiat. Eri­lai­set tsek­kaus­lis­tat lisää­vät itsel­läni hal­lin­nan­tun­netta, ja olen aina aja­tel­lut, ettei päässä kan­nata pitää kaik­kia asioita.

Taan­noin eräs viisas ihmi­nen neuvoi lait­ta­maan päivän tai viikon teh­tä­viä tär­keys­jär­jes­tyk­seen, vaik­kapa S‑, M- ja L‑koodeilla. Ideana tässä olisi se, ettei yhdelle päi­välle voi sijoit­taa kovin montaa L‑kokoista asiaa. Pie­nem­piä kyllä. Tätä en ole kokei­lun jäl­keen omak­su­nut, vaikka jär­ke­vää olisikin.

Joku tykkää käyt­tää muis­ti­lis­toi­hin kivoja sovel­lu­tuk­sia tai nättiä pape­ria. Itse raa­pus­tan muis­tet­ta­vat asiat pape­ri­lap­pus­ten tyh­jään kul­maan, jotain on läp­pä­rillä muistissa.

Share This