Edit: tässä mai­nos­ta­mani kuo­ro­kon­sertti jou­dut­tiin muuten peru­maan, ja se siir­tyi jon­ne­kin vuoden 2022 puolelle.

Sosi­aa­li­sesta mediasta tart­tuu mat­kaan onnis­tu­neita lausah­duk­sia. Kuten sekin, jonka mukaan joku aikoo nyt koro­na­ra­joi­tus­ten väis­ty­mi­sen jäl­keen naut­tia kult­tuu­ri­rien­noista niin paljon kuin sielu sietää.

Hyvä päätös. Joil­la­kin kult­tuu­rista naut­ti­mi­nen voi olla pussin pak­suu­desta kiinni. Siksi haluan­kin vin­kata, että menkää ihmi­set ilmais­kon­sert­tei­hin tai näihin puoli-ilmai­siin. Tänä syk­synä hyvä syy on vaik­kapa se, että yhden kan­sal­lis­sä­vel­tä­jämme, aka­tee­mikko Joonas Kok­ko­sen, syn­ty­mästä tulee kulu­neeksi 100 vuotta.

Joonas Kok­ko­nen kävi syn­ty­mässä Iisal­messa, mutta kasvoi ja eli ja lopulta kuoli Jär­ven­päässä. Jos oikein innos­tuu, voi pii­pah­taa Tuusu­la­jär­ven länsi-ran­nalla, missä on museona Villa Kok­ko­nen, varata vaik­kapa opas­te­tun kier­rok­sen talossa.

Mak­sut­to­mia tai hyvin edul­li­sia Kok­ko­nen-kon­sert­teja on tar­jolla siellä ja täällä. Kir­kos­sa­kin, missä saa istua ihan rau­hassa ja vain naut­tia musii­kista. Ei tar­vitse pelätä, että iske­tään raa­ma­tulla uskoa päähän.

Tätä kon­sert­tia voin suo­si­tella. Seppo Murto johtaa kama­ri­kuoro Glo­riaa ja Mur­to­soin­tua Espoon Olarin kir­kossa sun­nun­taina 21.11.2021 kello 18.00 alka­vassa kon­ser­tissa. Ohjel­mis­tossa on Kok­ko­sen valoi­san­tun­tui­nen Requiem, solis­teina Joose Vähä­söy­rinki ja Laura Leisma.

Näihin kuo­roi­hin on kerään­ty­nyt seka­kuo­ro­jen aate­lia ja hyviä lau­la­jia. Aina­kin Glo­riassa ihan ammat­ti­muusik­koja. Samai­sessa kon­ser­tissa saa kuulla myös mah­ta­vien urku­jen soit­toa á la Pau­liina Hyry. Tar­jolla Kok­kosta – totta kai.

Hyvin edul­li­sen lipun/ohjelman voi ostaa enna­kolta, mutta kän­nyllä tai käs­sillä myös ovelta. Mar­ras­kuun iltaan sopi­via musii­kin helmiä tiedossa.

Edit:

TIEDOTE: Vali­tet­ta­vasti tuo edellä mai­nos­tettu kon­sertti jou­du­taan siir­tä­mään vuoden 2022 puo­lelle korona-altis­tu­mis­ten vuoksi. Sain tietää, että etu­kä­teen oste­tut liput kel­paa­vat sel­lai­si­naan uuteen kon­sert­tiin, jonka ajan­koh­dasta tie­do­te­taan heti kun tietoa on. Jos kui­ten­kin haluaa rahansa takai­sin verk­ko­kau­pasta oste­tusta lipusta, on vii­sasta olla yhtey­dessä spos­titse mur­to­soin­tu­lai­siin mur­to­sointu (at) murtosointu.fi.

Share This