Kaik­kialla on pimeää, ja sel­lais­ta­han se on joka vuosi. Iloi­nen muutos on se, että jou­lu­va­lot ovat saa­neet uuden nimen. Nyt puhu­taan kausivaloista.

Se tar­koit­taa, että valot saa huo­letta asen­taa aikai­sem­min kuin vain jou­lun­py­hiksi. Onneksi. Kyl­lä­hän nuo tuikut tuovat valon iloa ympä­ril­leen, jos niitä raas­kii tai kehtaa näin (yhä jat­ku­vien) sääs­tö­jen tai turhan kulu­tuk­sen tor­jun­nan aikana pitää päällä.

Itsel­läni on ollut käsi­tys, ettei­vät hyvä­laa­tui­set ja uudet led-lamp­pusin varus­te­tut kausi­va­lot vie paljon sähköä. Piti ottaa oikein selvää, onko joku tehnyt las­ku­toi­men­pi­teitä. Ja olihan niitä las­ke­nut, Moti­van asian­tun­ti­jat esi­mer­kiksi.

Toinen asia on se, mitä oikeas­taan tar­koit­taa, että valoja saa käyt­tää joko sisällä tai ulkona. Pitääkö uskoa vai uskal­taako tehdä omia viritelmiä?

Nyrk­ki­sääntö lienee se, että ulko­va­loja voi käyt­tää sisällä, mutta vain sisälle tar­koi­tet­tuja valoja ei saa viedä ulos eikä edes par­vek­keelle. Ulko­käyt­töön sopi­vista valo­sar­joista pitäisi löytyä IP44 mer­kintä, jol­loin ne on suo­jattu roiskevedeltä.

Kui­viin sisä­ti­loi­hin tar­koi­te­tuissa valo­sar­joissa ja muun­ta­jissa on yleensä IP20 koodi. Kaik­kien ulkona käy­tet­tä­vien kausi­va­lo­jen on kes­tet­tävä kos­teutta, sadetta, kylmää ja pölyä. Tämä koskee myös joh­toja ja muuntajia.

Ehjiä kaik­kien valo­jen pitää tie­tysti olla. Siksi valot kan­nat­taa käytön jäl­keen kerätä säi­ly­tyk­seen. Kesä­kuu­malla johdot haper­tu­vat yllät­tä­vän nopeasti. Tuke­sin sivuille on koottu hel­posti omak­sut­ta­vaa lisä­tie­toa. Voi Tuke­sista lukea tämäkin.

Fik­susti kausi­va­loja pitäisi käyt­tää, mutta itsel­läni ne mene­vät sot­kuun. Hyvä vinkki on sel­vi­tellä sot­kuista kausi­va­lo­vyyh­tiä sen verran, että saa töp­se­lin johdon ylet­ty­mään hel­posti säh­köön. Sot­kui­sen vyyh­din voi sijoit­taa lasi­mal­jaan. Siinä se lois­taa, ja hermot sääs­ty­vät selvittelyltä.

Apinan rai­volla kausi­va­lo­vyyh­tiä ei silti saa sulloa lasi­mal­joi­hin. Aina­han joh­to­jen mur­tu­mi­nen ja tuli­pa­lon sekä säh­köis­kun vaara on ole­massa. Led-valot sopi­vat kui­ten­kin tähän lasi­mal­ja­si­joit­te­luun, koska niiden juju on siinä, ettei­vät niiden lamput kuu­mene – toisin kuin vaik­kapa heh­ku­lam­puilla varus­te­tuissa valo­sar­joissa käy.

Share This