Joten­kin kylmää ihmi­set, jotka sano­vat sel­viä­vänsä neljän tunnin yöunilla ja vähän ylpeil­len ker­to­vat, ettei oma piltti enää ota päi­vä­unia. Minusta nuk­ku­mi­nen on ihanaa. Ihmi­nen tekee itsel­leen todel­li­sen kar­hun­pal­ve­luk­sen, jos unesta ryhtyy syyttä suotta nipistämään.

Jokai­sen pitäisi ottaa nuk­ku­mi­sesta uusi paras har­ras­tus. Uni hellii ihmistä, eikä vain aivoja, vaan hyvien unien jäl­keen voi koko­nais­val­tai­sesti hyvin. Samalla tulee tor­jut­tua monia tauteja.

Itse en ole nuk­ku­mi­seen ja uneen juuri kiin­nit­tä­nyt huo­miota aikai­sem­min. Omien lasten ollessa vau­voja, oli aina väsy­nyt ja nytkin tietty aika vuo­desta on sel­laista, että tuntuu kuin pää tippuu har­tioilta.  Uni­tut­ki­jat tosin vakuut­ta­vat, että niin sano­tun uni­va­jeen saa kurot­tua umpeen. Minusta tämä on totta.

Unen eduista on paljon tietoa tar­jolla, ja huo­nosti nuk­ku­ville on vink­ki­lis­toja, joiden turvin hyvä yöuni on mah­dol­lista saa­vut­taa. Tie­tysti ymmär­rän ihmi­siä, joilla on union­gel­mia. Omassa lähi­pii­ris­sä­ni­kin on ihmi­siä, joille hyvä uni ei ole itses­tään selvyys.

Kuulin eräältä uniap­nea­hoi­ta­jalta, että uniap­nea on jo uusi kan­san­tauti. Niin yleistä, eikä se ole vain yli­pai­nois­ten ikään­ty­vien mies­ten sai­raus. Ali­diag­no­soi­tua, sillä jonkun tilas­ton mukaan jopa kol­mas­osa uniap­nea­po­ti­laista on nor­maa­li­pai­noi­sia ja lähes puolet uniap­neaa pote­vista on naisia.

Uniap­nean hoi­toon ei ole aina­kaan vielä tar­jolla näp­pä­rää pil­le­riä, vaan taval­li­nen hoi­to­tapa kes­ki­vai­keassa tai vai­keassa uniap­neassa on niin sanottu CPAP-hoito (yli­pai­ne­hen­gi­tys). Nuk­kuma-aikana hen­gi­te­tään kuo­no­ko­pan tai ns. viik­sien kautta kos­teaa, pai­neista ilmaa.

Lait­tei­siin on han­kala tottua, mutta tässä jos missä sit­keys kan­nat­taa. Parem­mat unet eivät aina tule kuin veit­sellä lei­ka­ten, mutta pik­ku­hil­jaa olon kohen­tu­mi­sen huomaa. Uniap­nean lie­vissä muo­doissa voi kokeilla laih­du­tusta ja ruo­ka­va­liota, asen­to­hoi­toa ja tupa­koin­nin lopet­ta­mista sekä ilta­juo­pot­te­lun hillitsemistä.

Apnea tar­koit­taa muuten suo­men­kie­lellä hen­gi­tys­kat­kosta. Lää­kä­rit vakuut­ta­vat, ettei kat­kok­seen tukehdu, joten tämä on lähei­sil­le­kin hyvä tieto. Vai­keissa uniap­nea­sai­rauk­sissa kat­kok­sia voi kui­ten­kin olla jopa sata tun­nissa tai kat­kok­set voivat kestää useita minuut­teja. Kan­nat­taa siis hoitaa – hoi­ta­mat­to­man ja lie­vän­kin uniap­nean sai­raus­seu­ra­lai­set ovat ikäviä.

Share This