Säh­köi­set pal­ve­lut ovat kyllä hyviä, ja elämä on käte­väm­pää nyt kuin aikai­sem­min, mutta, mutta…välillä tökkää ja liika on liikaa.

Ensin­nä­kin ne sala­sa­nat. Pitää muis­taa eri sala­sa­nat, vaih­taa niitä ajoit­tain ja tehdä niistä riit­tä­vän sala­pe­räi­siä. Ehkä joku sys­teemi on ole­massa, mutta ei kai kaik­kea voi auto­maat­ti­sek­si­kaan laittaa.

Sitten rasit­taa rutii­nin­omai­nen kysely, ”kuinka mie­lel­läsi haluat suo­si­tella” jotain pal­ve­lua jol­le­kin toi­selle. No, en halua, vaikka tyy­ty­väi­nen olisinkin.

Hiljan kat­se­lin verk­ko­si­vuilta huo­ne­ka­lua, ja eipä aikaa­kaan kun net­tini täyt­tyi tämän firman mai­nok­sista ja myös lap­seni netti, kun puhuin asiasta hänen kans­saan. Ei kai meitä kuunnella!

Sekin rasit­taa, kun (jos­tain pal­ve­lusta) ei tiedä, tar­vit­senko tämän, mitä oikeas­taan tar­vit­sen ja tar­vit­senko jotain vielä lisää. Kun myy­dään koko ajan, ei saa oikein selvää, ostanko turhaa vai tar­peel­lista. Ei säh­köi­set pal­ve­lut aina yksin­ker­taista elämää.

Kai­kesta ei tar­vitse välit­tää, enkä väli­tä­kään. Silti mietin, että pitäi­sikö olla huolissaan.

Share This