Kou­lu­tin pieni hetki sitten sosi­aa­lia­lan vies­tin­nästä. Ihan perus­asioita. Vaikka olin aiem­min jo tie­toi­nen, joten­kin hämään­nyin jäl­leen kerran siitä, miten hei­kosti vies­tin­tä­vas­tuu hah­mot­tuu, vaikka moni asia tukee sitä. Haluan aja­tella nime­no­maan, että tukee eikä vel­voita. Asen­ne­ky­sy­mys tämäkin.

Ylei­sö­kom­mentti kou­lu­tuk­sessa kui­ten­kin oli, että aina­kaan tuolla Suomen kol­kalla vies­tin­tää ei juuri tehdä.

Sosi­aa­lia­lan kai­ken­lai­sella vies­tin­nällä on nyt hieno paikka. Mit­kään vies­tin­tä­oh­jeet eivät vaadi salai­lua. Päin­vas­toin. Ammat­tie­tiikka kan­nus­taa vies­ti­mään, ja alan kes­kei­set lait anta­vat tukea.

Voi tie­tysti sanoa, että kaikki nuo tuovat vain lisää­vät teke­mistä, mutta kuten eräs sosi­aa­lia­lan ammattilainen sanoi ”voin tehdä maa­il­man tap­piin asia­kas­työtä, hyvin, mutta se ei aina auta”. Hän tar­koitti, että jotkut asiat vaa­ti­vat muun­laista teke­mistä. Ehkä toi­sen­lai­sia pal­ve­luita, lain­sää­dän­nön muu­tosta, asen­neil­ma­pii­rin vii­lausta. Nyt puhu­taan raken­teel­li­sesta työstä.

Taka­vuo­sina raken­teel­li­sen työn rooli tie­det­tiin. Viime vuo­sina siitä ei ole puhuttu. Syitä val­lit­se­vaan voi lukea vaik­kapa Sosi­aa­li­sen tekijä ‑blogin uusim­masta pos­tauk­sesta, jossa todet­tiin, että koko sosi­aa­liala on ahdis­tettu asia­kas­työn nurk­kaan – ja työtä paljon. Nyt sieltä yri­te­tään rypis­tellä pois ja ottaa sosi­aa­li­huol­to­lain raken­teel­li­sen työn pykälä todesta ja jakaa tietoa – muil­le­kin kuin päät­tä­jille. Vas­tus­tuk­setta tämä ei suju.

Olen­naista on aina muis­taa, että vai­tio­lo­vel­vol­li­suus ja salas­sa­pito eivät ole kadon­neet mihin­kään. Sen asiak­kaana olevan Matti Mei­kä­läi­sen asioista ei lör­pö­tellä, ja siihen pitää Matin myös saada luot­taa. Itse sosi­aa­liala on sen sijaan täysin jul­kista. Ihmis­ten pitää saada tietää. Asiak­kaita on ihan tar­peeksi muu­ten­kin, on huono peruste, kun niin moni muu seikka kan­nus­taa avoimuuteen.

Ei sosi­aa­lia­lan jul­ki­suus­suh­teen kaksi tasoa niin moni­mut­kaista ole. Tois­ta­mista ja muis­tut­te­lua sekä välin­pi­tä­mät­tö­mien notee­raa­mista joutuu teke­mään. On liian help­poa vedota vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­teen, se vain vää­ris­tää tilannetta.

Share This