Mie­les­säni yhdis­tän Eila Hil­tusen ja Sara Hildé­nin. Omana aika­naan he olivat päähän pot­kit­tuja ja eten­kin lasi­kat­to­jen murtajia. 

Kävin kat­so­massa Hil­tusen töitä Didrich­se­nin tai­de­museossa Hel­sin­gin Kuusi­saa­ressa. Nyt on kulu­nut 100 vuotta Hil­tusen syn­ty­mästä. Kävi­jöitä oli ruuh­kaksi asti.

Tam­pe­reelle köröt­te­lin Sär­kän­nie­men kupee­seen Sara Hildé­nin museoon. Siellä näyt­te­lyssä ovat pää­osassa Thomas Houseago ja hänen teok­sensa, mutta piti­hän se nähdä, mitä mega­täh­det Brad Pitt ja Nick Cave ovat saa­neet aikai­seksi. Museo­vie­raita oli arva­ten­kin paljon.

Muis­tan taka­vuo­sina, kun Tam­pe­reella saa­tiin pieni kala­ba­liikki aikai­seksi Hil­tusen Veden alla ‑tai­de­teok­sesta. Se oli sil­loin kui­vassa suih­ku­läh­teessä Pyy­ni­killä Uima­hal­lin Majan edus­talla. Teosta pidet­tiin rumana. Nyt talo on purettu ja kau­pun­gin omis­tama teos on siir­retty pää­kir­jas­toon Metsoon.

Joka van­hoja muis­taa, sitä tikulla sil­mään. Muis­tin kui­ten­kin Tam­pe­reen jupa­kan Didrich­se­nin museossa kul­kiessa ja oppaan ker­toessa Sibe­lius-monu­men­tin saa­masta ennak­ko­kiel­tei­syy­destä. Se oli tai­tei­li­jalle raskasta. 

Tam­pe­reella ollutta kohua tuskin edes muis­te­taan. Sibe­lius-monu­mentti on nyt ihailtu – ja teki­hän tai­tei­lija monu­ment­tiin sen näköis­ku­van­kin sävel­tä­jästä, kun jotkut vaativat.

Sara Hildén ei ollut itse tai­tei­lija, mutta rahaa hänellä oli. Hildén oli tai­de­me­se­naatti ja tai­tava lii­ke­nai­nen. Aina­kin tam­pe­re­lai­set tie­tä­vät Hildé­nin vaa­te­liik­keet, ja olihan niitä Lahdessakin.

Näyt­te­lyssä Thomas Housea­gen isot tai­de­teok­set ovat vai­kut­ta­via. Prat­tin ja Caven työt kiin­nos­ta­via. Näiden her­ro­jen ansiona on tie­tysti sekin, että Housea­gen kave­reina aut­toi­vat, kun tämä oli ala­maissa. Houseage ilmei­sesti poti joku aika sitten jon­kin­laista postt­rau­maat­tista vaivaa.

Brad Pit­tistä ja hänen tai­de­teok­sis­taan kir­joi­tet­tiin paljon. Niitä oli koottu Hildé­nin tai­de­museoon pöy­dälle. Sil­mään pisti joku ruot­sa­lai­nen leh­ti­leike, jossa kysyt­tiin otsi­kossa, onko Pitt nyt onnellinen?

Näihin molem­piin näyt­te­lyi­hin kan­nat­taa mennä. Ovat vielä ensi vuoden alussa esillä.

Share This