En tiedä mitään teko­ä­lystä, mutta olen herän­nyt siihen, että teko­ä­lystä pitää tietää. Viime aikoina siitä on kohistu paljon. Se avoin kie­li­malli, Chat GPT avat­tiin ylei­sölle lop­pu­vuo­desta 2022, ja ver­sioi­ta­kin tehty jo useampi.

Onneksi on inter­net, joka auttaa. Jos haluaa päästä edes vähän kär­ryille, voi lukaista joi­tain haku­tu­lok­sia ja lei­ki­tellä sovel­lu­tuk­silla. Mak­sut­to­mia mah­dol­li­suuk­sia on tar­jolla, mutta aina voi ostaa maksullisen.

Itse ajat­te­len, että teko­ä­lystä on hyötyä. Puu­dut­ta­via hommia voi teet­tää sillä. Silti hyvä pitää mie­lessä etiikka, uhat ja ongel­mat. Tule­vai­suu­desta ei tiedä kukaan.

Teko­ä­lyn jotain sort­tia on ollut meidän ympä­ril­lämme jo pit­kään. Usein puhu­taan Alan Tur­nin­gista. Hän työs­ken­teli muun muassa II maa­il­man­so­dan aikaan. Ura­nuur­taja, jolla oli surul­li­nen kohtalo.

Vähän tie­tysti nau­rat­taa sekin, että some­ka­nava alkaa heti tar­jonta tava­raa tai pal­ve­lua, johon hetki sitten tutus­tui inter­ne­tissä tai jonka jo osti. Käte­vää on huutaa kän­ny­källe, että nyt etsi­tään maa­li­purk­kia – alka­kaa­han tar­jota. Ja kyllä tar­jo­taan. Ei kai meitä kuunnella!

Asia­kas­pal­ve­luissa robot­tia­vus­tei­set vas­taa­jat ovat arki­päi­vää, vaikka oma koke­muk­seni on, että kysy­myk­seni ovat liian moni­mut­kai­sia koneen vas­tat­ta­vaksi. Siksi on tosi hienoa, että löytyy puhe­lin­nu­mero, johon voi soit­taa ja tis­ku­tee­rata ihmi­sen kanssa – kai vas­taa­jat vielä ovat ihmisiä.

Tutus­tu­mi­sen teko­ä­lyyn voi aloit­taa leik­ki­mällä sovel­lu­tus­ten kanssa. Jos haluaa opis­kella asiaa, voi ilmoit­tau­tua vaik­kapa avoi­meen yli­opis­toon. Jyväs­kylä yli­opisto tar­joaa yhden mah­dol­li­suu­den. Jos teko­äly inhot­taa, voi lukea uhka­ku­vista. Meillä on joh­ta­vien teko­ä­ly­asian­tun­ti­joi­den vetoo­mus­kin, että teko­ä­lyn kehit­tä­mi­nen pitää lopettaa.

En ihan äkkiä kui­ten­kaan luule, että koneet otta­vat vallan ja alka­vat listiä ihmi­siä. Se on elo­ku­vaa. Teko­äly on silti syytä pitää hyvänä ren­kinä. Kaik­kea voi käyt­tää niin hyvään kuin pahaan. Täs­sä­kään ei vali­tet­ta­vasti ole tar­jolla yhtä help­poa näkemystä.

Share This