Tietosuoja

Yleistä tietosuojasta

Tie­to­suo­jalla var­mis­te­taan, että hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lään lain­mu­kai­sesti ja vain sil­loin, kun niiden käsit­te­lyyn on lain­mu­kai­nen peruste. Rekis­te­röi­dyllä on myös oikeus tar­kas­taa hen­ki­lö­tie­tonsa ja tar­vit­taessa kor­jata niitä.

Hen­ki­lö­tie­toja ovat kaikki tiedot, joiden perus­teella voi­daan suo­raan tai epä­suo­rasti tun­nis­taa yksi­tyis­hen­kilö. Hen­ki­lö­tie­toja ovat esi­mer­kiksi nimi, hen­ki­lö­tun­nus, syn­ty­mä­aika, puhe­lin­nu­mero sekä verk­ko­tun­nis­te­tie­dot kuten IP-osoite.

Näillä verkkosivuilla

Asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mista ja sivus­ton toi­mi­vuutta varten sivusto kerää auto­maat­ti­sesti kävi­jöistä erit­te­le­mä­töntä kävi­jä­tie­toa tilas­toon. Tätä varten sivus­tolla käy­te­tään eväs­teitä ja muita saman­kal­tai­sia tek­no­lo­gioita ja kol­man­sien osa­puo­lien verkkotyökaluja.

Verk­ko­si­vulla on käy­tet­tä­vissä yhtey­den­ot­to­lo­make, jonne tulee lait­taa nimi ja säh­kö­pos­tio­soite. Näitä vii­meksi mai­nit­tuja tie­toja säi­ly­te­tään lomak­keella mah­dol­li­seen yhtey­den­ot­toon asti, ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen tiedot hävi­te­tään sen jälkeen.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vissä kysy­myk­sissä voitte olla yhtey­dessä Helena Jaak­ko­laan helena.jaakkola (at) kolumbus.fi.

Lisätietoa

Yleistä tietoa tie­to­suo­jasta saa esi­mer­kiksi tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­ton verk­ko­si­vuilta ja tie­to­suo­ja­laista sekä EU:n ylei­sestä tie­to­suoja-ase­tuk­sesta 2016/679.

Käsitteitä

Hen­ki­lö­tie­toja ovat kaikki tiedot, jotka liit­ty­vät tun­nis­tet­tuun tai tun­nis­tet­ta­vissa ole­vaan luon­nol­li­seen hen­ki­löön. Hen­ki­lö­tie­toja voi olla tal­le­tet­tuna esi­mer­kiksi säh­köi­sissä tie­dos­toissa, tie­to­kan­noissa, pape­rilla, kor­tis­tossa, mapeissa tai ääni- tai kuvatallenteella.

Rekis­te­röity on hen­kilö, jota hen­ki­lö­tieto koskee.

Rekis­te­rin­pi­tä­jäksi kut­su­taan hen­ki­löä, yri­tystä, viran­omaista tai yhtei­söä, joka mää­rit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­set ja keinot.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jäksi kut­su­taan rekis­te­rin­pi­tä­jästä ulko­puo­lista tahoa, joka käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­toja rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun.

Share This