Kesä on takana ja sijai­set ovat läh­te­neet. Kuka min­ne­kin, opis­ke­le­maan, ehkä toi­seen paik­kaan, kortistoon.

Nyt käsi sydä­melle, miten teidän työ­pai­kal­lanne suh­tau­dut­tiin kesä­työn­te­ki­jöi­hin. Otet­tiinko heidät osaksi työyh­tei­söä? Ymmär­ret­tiinkö, että työn rin­nalla on muu­ta­kin elämää vai pis­tet­tiinkö kesän sijai­set juok­se­maan tukka put­kella. Onko toi­veissa, että he tule­vat takai­sin? Vai ajat­te­le­vatko he, ettei tuol­laista työtä kuin kesällä oli aina­kaan ikinä.

Työn pitä­mi­nen jär­ke­vänä, sitou­tu­mi­seen ja jak­sa­mi­seen vai­kut­ta­vat tie­tysti monet asiat. Ihmis­ten välit työyh­tei­sössä, miten kol­le­gasta tai pomoista puhu­taan, palkka, tie­don­kulku ja sitten se perehdytys.

Lain­sää­dän­nön puo­lesta pereh­dyt­tä­mi­sen pitäisi toimia. Pereh­dy­tys kuuluu kai­kille, niin sano­taan työ­tur­val­li­suus­laissa.

Ajat­te­lin, ettei enää mis­sään pereh­dy­tystä kui­tata ”lue tuosta” ‑ajat­te­lulla tai pereh­dy­tyk­sestä vas­taava on poissa, ”lähti juuri lomalle”, mutta vää­rässä olin. Huonoa tai ole­ma­tonta pereh­dy­tys on. Se on syy vaih­taa työ­paik­kaa tai kart­taa niitä. Jutut pereh­dy­tyk­sen suh­teen huo­noista työ­pai­koista liik­ku­vat kepo­sesti, eikä kaik­kea voi kään­tää työn­te­ki­jän ongelmaksi

Pereh­dy­tys on kovaa työtä. Monen­lai­sia tapoja on, ja jat­kuva pereh­dys saat­taa rasit­taa vaki­tuista henkilöstöä.

Jotain vir­ta­vii­vais­ta­mista pereh­dy­tyk­sessä var­masti tar­vi­taan, silti ennen kaik­kea pitää aja­tella yksi­löl­li­sesti. Yhdelle kaikki tie­to­ko­nei­siin liit­tyvä voi olla todella help­poa, mutta toi­selle tosi vai­keita. Eikä ikä ole mää­rää­vää. Liian itses­tään sel­vänä pide­tään, että nuoret hal­lit­se­vat tie­to­ko­neet aina ja tie­tysti somen. Ovat digejä syn­ty­jään, mutta eihän se niin ole.

Toi­saalta uuden ihmi­sen pitää olla myös aktii­vi­nen. Epä­sel­vät asiat pape­rille muis­tiin, eikä enti­siin palaa­mi­nen ole häpeä. Eihän kaik­kea tajua ker­ralla, eikä pysy omaksumaan.

Ker­to­kaa työ­paik­kanne pereh­dy­tys­ta­voista ja hyvistä kikoista, kysel­kää uusilta. Kuulin yhdestä työ­pai­kasta, missä pereh­dy­tys oli jaettu usealle ihmi­selle. Se kuu­losti järkevältä.

Share This