Aina ei tule aja­tel­leeksi, miten help­poa ja hienoa on ottaa vesi­ha­nasta lasil­li­nen vettä. Hetken voi olla tyy­ty­väi­nen tästä.

Veden hie­nou­den älyää sil­loin, kun kui­vina kesinä vesi loppuu kai­vosta tai veden saanti kes­key­tyy, jos vesi­joh­dot pauk­ku­vat kyl­millä rikki tai vesi on juo­ma­kel­vo­tonta vaik­kapa bak­tee­rien vuoksi. Yleensä meillä on puh­dasta vettä yllin kyllin.

Veden juonti on hyvästä. Kai­kes­sa­han voi aina mennä öve­riksi ja lii­al­li­suuk­siin. Yhtä lailla kun juo liian vähän vettä, voi sitä juoda liikaa.

Ei ole tar­koi­tus, että päi­vit­täin juo vettä lit­ra­tol­kulla. Jos lisäksi päätä särkee, olo on voi­ma­ton ja on pahoin­voin­tia, voi epäillä että veden­juonti lähti sitten lapa­sesta. Runsas juo­mi­nen ei liioin lisää veden ter­veys­vai­ku­tuk­sia. Vedellä ei voi kor­vata ruokaa, eivätkä kas­vo­jen uur­teet tietyn iän jäl­keen oikene vettä nauttimalla.

Veden juonti on silti hyvästä, muul­loin­kin kuin hel­teellä. Reipas litra riit­tää. Ruo­ka­vi­ras­ton suo­si­tuk­sissa aikui­sen ihmi­sen nes­te­suo­si­tus on yhdestä puo­leen­toista litraa. Kyse on nes­teistä, ei yksin vedestä.

Juo­mi­sen niuk­kuutta ja sitä seu­raa­vaa eli­mis­tön kui­vu­mista voi seu­rata ikään­ty­neillä, eten­kin jos he ovat muis­ti­sai­raita. Pelkkä kehot­ta­mi­nen ei riitä, huo­ma­sin käy­tän­nössä. Diu­reet­ti­set juomat, kuten yletön kahvin tai oluen juo­mi­nen lisää vain ves­sa­juok­sen­te­lua. Siksi niiden juo­mista on hyvä tark­kailla hikoil­lessa tai kuu­missa oloissa.

Mitä sitten vesi hyö­dyt­tää? Eräs aivo­jump­paaja muis­tutti vesi­hör­pyn aut­ta­van aivo­jen toi­min­taa. Vesi on huokea janon sam­mut­taja, pitää nive­let ja vatsan sekä sen toi­min­nan kun­nossa. Sopi­vasti nau­tit­tuna vesi piris­tää, hoitaa toki ihoa ja täyt­tää vatsan.

Välillä hana­ve­den juonti ällöt­tää. Vaih­te­lun vuoksi voi kokeilla mui­ta­kin nes­teitä, vaik­kapa kiven­näis­ve­siä. Kesällä ja kovasti hikoil­lessa on hyvä valita sel­lai­sia vaih­toeh­toja, joissa on suo­loja. Raha­pussi nyöriä on tosin näissä tapauk­sissa höl­lät­tävä. Voi­vat­han nuo kaupan vedet auttaa myös krampeissa.

Share This