Kym­me­nen tai suun­nil­leen vink­kiä teks­tin tuot­ta­mi­seen. Tes­ta­tut kikat.

1. Pistä ideat tal­teen, sillä pää val­tao­salla meistä on ihan tyhjä, kun pitäisi alkaa tekemään.

2. Voi myös kokeilla useana päi­vänä kir­joit­ta­mista, ja teks­tin kir­joit­ta­mista vain jos­tain koh­dasta – kes­keltä, alusta, lopusta.

3. Kir­joit­ta­mi­nen on eri asia kuin teks­tin jul­kaisu. Vähän tuoh­tu­neena syntyy kyllä kir­joi­tusta, mutta seu­raa­vana päi­vänä kan­nat­taa lukea tar­kem­min, voiko hengen tuot­teen jul­kaista tai lähettää.

4. Kehtaa. Pistä rima alas.

5. Kyllä jul­kais­tusta teks­tistä pitää myös kertoa muille. Luet­ta­vaksi nämä on tarkoitettu.

6. Ihan liikaa tavoi­tel­laan täy­del­li­syyttä. Vähem­pi­kin (ja lyhyempi) riittää.

7. Suun­nit­tele vähän ja tee sään­nöl­li­sesti, mutta itselle sopi­valla aikataululla.

8. Muista, että työhön liit­tyvä pitäisi tehdä työaikana.

9. Toista, toista, toista. Usein luul­laan, että kaik­ki­han tämän tie­tä­vät. Ei ole niin.

10. Usko sanan voi­maan on mah­tava. Kuvaa tai videota voi myös käyttää.

11. Useim­mille omasta työstä tai osaa­mi­sesta on helppo puhua, var­masti myös kir­joit­taa. Aloita siis siitä.

Share This